Tellimistingimused

TELLIMISTINGIMUSED

Alljärgnevad tingimused on aluseks OÜ Valge Kass (edaspidi Tellija) poolt teenuste/tööde tellimiseks töövõtjalt (edaspidi Töövõtja).

1. Teenuse/töö tellimine toimub vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teenuse/töö tellimisel nimetab Tellija töö sisu, tähtaja, koha ning vajadusel muud Töövõtjale täitmiseks kohustuslikud/töö teostamiseks vajalikud tingimused. Töövõtja esitab omalt poolt tööde maksumuse. Lugemaks leping sõlmituks, peavad pooled peavad kinnitama teenuse/töö tellimist/teostamist kokkulepitud tingimustel vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Käesolevad Tellija tellimistingimused loetakse lepingu lahutamatuks osaks. 2. Teenuse/töö kvaliteet peab vastama kokkulepitud tingimusele. Kui teenuse/töö osutamine toimub riiklikul või kohaliku omavalitsusele kuuluval objektil kohustub Töövõtja viima end kurssi vastava omaniku poolt teenusele/tööle kehtestatud kvaliteedinõuetega (nt riigiasutuse kodulehe vahendusel jne). Tellija võib anda Töövõtjale juhise, kus kohast on kvaliteedinõuded leitavad. Objekti omanikust teavitab Tellija Töövõtjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 3. Tellija nõue teenuse/töö kvaliteedile on võrdsustatud peatellija (eraomanik või riik või kohalik omavalitsus) kvaliteedinõuetega. 4. Töövõtjal on kohustus järgida kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte (nt. tööohutuse ja -tervisalased õigusaktid jms). 5. Teenuse/töö üleandmine-vastuvõtmine toimub kirjalikult vormistatud aktiga pärast teenuse/töö osutamist/valmimist, mille kinnitamiseks Tellija poolt on volitus üksnes Tellija seaduslikul esindajal, s.o juhatuse liikmel, kui seaduslik esindaja ei ole andud volitust oma töötajale ja sellest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitanud Töövõtjat. Volituse olemasolu puudumisel ei ole Tellija töötajal õigus teenust/tööd vastu võtta. Muus vormis või muul viisil teenuste/tööde üleandmist-vastuvõtmist ei toimu ja teenust/tööd
vastuvõetuks ei loeta kui sellest ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti. Seni kuni teenuseid/töid ei ole Tellija poolt vastu võetud puudub Töövõtjal õigus arve esitamiseks. 5. Töö/teenuse olemusest tulenevalt võivad pooled kokku leppida etapiti üleandmisevastuvõtmise. 6. Töövõtja teavitab Tellijat teenuste/tööde üleandmise soovist e-posti aadressil info@valgekass.ee. Tellija ja Töövõtja lepivad kokku teenuste/tööde vastuvõtmise aja ja koha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tellija peab üleandmise soovile omapoolse vastuse andma hiljemalt 3 tööpäeva jooksul, sh vajadusel nimetama teenusel/tööl ilmenud puudused. Tellija vastuses peab sisalduma vastuvõtmise aeg, koht ja viis või informatsioon teenuse/töö puuduste kohta. 7. Kui teenuse/tööde vastuvõtmine sõltub kolmandatest isikutest (nt riiklikul objektil selle omanikust), siis teavitab Tellija sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning teavitab kuupäeva, millal teenust/tööd on Tellijal võimalik vastu võtta. 8. Kui teenus/töö vastab kokkulepitud tingimustele, vormistatakse teenuse/töö üleandmisevastuvõtmise akt vastavalt punktis 5 ja selle alapuntides sätestatud korrale. 9. Kui teenuse/töö puhul esineb puudusi, siis teavitab Tellija Töövõtjat sellest vähemalt 3 päeva jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Puudusi kirjeldab Tellija võimalikult täpselt (st millised asjaolud ei vasta kokkulepitule ning mida tuleb Töövõtjal parandada/asendada/teha ja mis ajaks). Kui Tellijal ei ole võimalik teenustel/tööl esinevaid puudusi ilma objektil kohal käimata võimalikult täpselt kirjeldada, siis on Töövõtjal kohustus tulla objektile, kus teenust/tööd osutati. Objektile tulemise kohustusest teavitab Tellija Töövõtjat vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Objektil fikseeritakse puudused koos Töövõtja edasiste kohustustega (nt parandada/asendada teenus/töö Tellija poolt nõutud tähtajaks) kirjalikult ja antud dokument edastatakse Töövõtjale e-posti teel. 10. Kuni teenuse/töö vastuvõtmiseni kannab teenuse/töö lepingutingimustele vastavuse eest vastutust Töövõtja. Kui Töövõtja kasutab teenuse/töö teostamisel allhankijaid, siis vastutab ta ka nende tegevuse või tegevusetuse osas Tellija ees. 11. Lepingust tulenevate kohustuste rikkumisel on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi kuni 10 % lepingu maksumusest. Leppetrahvi nõue peab olema tehtud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 3(kolme) kuu jooksul alates Töövõtja poolsest kohustuse rikkumisest teada saamisest. Tellijal on õigus leppetrahv maha arvata Töövõtjale tasumisele kuuluvast summast. Leppetrahv on kohustuse täitmise tagamiseks, mitte asendamiseks. Osas, mida leppetrahv ei kata on tellijal õigus nõuda kahju hüvitamist.
12. Punktis 11 sisalduv ei välista Tellija õigusi kasutamaks teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid. 13. Tööde vastuvõtmisega loeb Tellija teenuse/töö nõuetekohaselt osutatuks. Tööde vastuvõtmisega Tellija poolt on Töövõtjal õigus esitada nõuetekohaselt teostatud teenuse/töö eest arve. Arve peab vastama raamatupidamise seaduses ja käibemaksuseaduses sätestatud nõuetele ja sisaldama viidet lepingule. Tingimustele mittevastav arve ei kuulu tasumisele. 14. Tellija poolt vastu võetud teenuse/töö eest esitab Töövõtja arve e-posti aadressile info@valgekass.ee. Muule kui eelnimetatud e-posti aadressile laekunud arveid loeb Tellija mitte kätte saanuks. Vastutus arve õigel viisil Tellijale esitamise ees on Töövõtjal. 15. Tellija tasub nõuetekohaselt teostatud teenuse/töö eest arve hiljemalt 21 kalendripäeva jooksul alates arve kätte saamisest. 16. Tellija ei teosta ettemaksu kui ei ole kokku lepitud teisiti. Teistsugune kokkulepe peab olema tehtud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 17. Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena neile lepingu täitmise käigus teatavaks saanud teavet, kui seadusest ei tulene teisiti. 18. Osas mida ei ole reguleeritud käesolevas dokumendis ega Tellija tellimuses, lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. 19. Vaidluse korral püüavad pooled lahendada erimeelsused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mitte saavutamisel lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.