Privaatsuspoliitika

Isikuandmete terviklikkuse kaitse on meie jaoks esmatähtis ülesanne. Soovime, et oleksid teadlik, milliseid isikuandmeid me kogume ja miks, kuidas neid kasutame ning millised on Sinu valikud ja võimalused.
Siiski pead Sina ise samuti kasutama meie teenuseid ja veebikeskkonda ning turvaliselt ja hoolsalt ning tagama, et seadmed, mida kasutad nende tarbimiseks, on turvatud. Sa oled kohustatud hoidma teiste isikute eest saladuses enda seadme seotud salasõnu, kasutajatunnuseid või muid enda identifitseerimiseks kasutatavaid tunnuseid.

Sa pead olema teadlik ja arvestama asjaoluga, et me ei saa tagada andmete turvalisust ega ole vastutav juhul, kui andmed ei ole kaitstud tulenevalt Sinu tegevusest. Sa vastutad sellisel juhul ise kõikide endale tekkida võivate tagajärgede eest.

1. Milliseid isikuandmeid me töötleme? Milleks neid töötleme? Millisel alusel me neid töötleme? Kus kohas me neid töötleme?

Töötleme Teie isikuandmeid, kui kasutate meie poolt pakutavaid teenuseid. Töötleme andmeid, mille meile ise esitate või mis esitatakse Teie nimel või mille omandame iseseisvalt kvaliteetse teenuse pakkumise raames. Kogume isikuandmeid selleks, et täita oma kohustusi Teie ees.

Töötleme Teie isikuandmeid ka siis, kui:
1) saadame Teile infokirju meie tegevuse kohta, pakutavate teenuste või koolituste kohta. Infokirjade saatmise eesmärgil kasutame Teie e-posti aadressi, nime vm kontaktandmeid.
2) külastate meie veebilehte (https://valgekass.ee). Kogume oma veebikeskkondades automaatselt infot logifailidesse. See info võib sisaldada IP-aadressi, üldist asukohta, kus pöörduja seade on internetiühenduses, kellaaega, kasutatava brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot. Kasutame seda teavet, et paremini hallata oma veebilehekülge ja tagada selle turvalisust. Samuti võib olla vaja kasutada veebilehe külastaja IP-aadressi meie serveris probleemide väljaselgitamiseks, lehe külastajate tegevusest ülevaate saamiseks ja statistilisteks ülevaadeteks. Meie veebikeskkonnas on kasutusel ka nn küpsised, mis on vajalikud veebi kasutajakogemuse parandamiseks. Kui te ei soovi küpsiste info kogumist, siis tuleb teil oma veebibrauseris vastavad seadistused teha.
3) oled märkinud meie Facebooki lehe (https://www.facebook.com/valgekass/) endale meeldivaks. Seda selleks, et edastada Sinu uudisvoogu meie tegemiste kohta uudiseid või Sind tag´ida kui meie poolt korraldatud sündmusel osalenud isikut või meie poolt intervjueeritavat isikut. Facebookis meie lehe meeldivaks märkimisel edastate sellekohase informatsiooni ka Facbookile.
4) tõendame, teostame, loovutame või kaitseme oma õiguslikke nõudeid, mis põhinevad Teiega seotud lepingu täitmisel.
5) viime läbi turundustegevusi, kus registreeritakse Sinu osalemist või fotografeeritakse Sind. Üritusi jäädvustame eesmärgiga teavitada Sind ja oma teisi kliente uudiskirja või sotsiaalmeeida vahendusel enda tegevustest.
Töötleme Teie isikuandmeid Teile teenuse osutamiseks. Isikuandmete töötlemine on vajalik Teiega lepingu sõlmimiseks ja Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. Juhul, kui pöördute meie poole koolituse läbi viimise palvega, töötleme Teie isikuandmeid lepingu täitmiseks. Saadame Teile infokirju vaid juhul, kui olete avaldanud soovi saada infokirju. Infokirjade saatmine toimub Teie nõusoleku alusel. Töötleme isikuandmeid ka selleks, et täita oma juriidilisi kohustusi.

Rakendame isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid. Hoiame Teie isikuandmeid turvalises infosüsteemis ning see on kaitstud volitamata juurdepääsu eest. Me ei töötle Teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda (EL/EMP).

2. Kellega me andmeid jagame?

Kirjade saatmiseks kasutame krüpteerimata e-posti. Eriliiki isikuandmeid sisaldavate e-kirjade saatmiseks kasutame krüpteeritud e-posti.

Edastame Teie isikuandmeid oma koostööpartneritele üksnes ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks. Hoolitseme selle eest, et kõik meie koostööpartnerid lähtuksid isikuandmete töötlemisel meie juhistest, hoiaksid andmeid saladuses ning veendume, et nende isikuandmete kaitsmiseks võetavad turvameetmed oleksid piisavad.

Me ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes ei ole meie volitatud töötlejateks, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks. See võib hõlmata andmete edastamist teenuste raames, mida Teile pakume.

Igal juhul edastame andmeid juhul, kui oleme selleks seaduse alusel kohustatud.

3. Kui kaua me andmeid säilitame?

Peamised isikuandmete töötlemise toiminguid puudutavad isikuandmete säilitamise tähtajad on järgmised:
1) Teenuse osutamise raames edastatud isikuandmeid säilitame 3 aastat alates meiega sõlmitud lepingu lõppemisest.
2) Teie tehinguandmeid säilitame 7 aastat pärast tehingu toimumist.
3) Teie andmeid, mille olete esitanud koolituste tellimiseks, säilitame 3 aastat pärast koolituse toimumist.
4) Teie kontaktandmeid infokirjade saatmiseks säilitame seni, kuni Te ei ole avaldanud soovi infokirju mitte saada. Igal juhul uuendame nõusolekuid iga 2 aasta tagant.
5) Teie IP aadressi säilitame 1 aasta alates meie veebi külastamist.

Andmete säilitamise tähtaja saabumisel dokumendid hävitatakse ja isikuandmed kustutatakse.

4. Millised on õigused enda andmetele?

Sul on seoses isikuandmete töötlemisega alljärgnevad õigused:
1) õigus tutvuda andmetega, mida me Sinu kohta oleme kogunud.
2) õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad.
3) õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes.
4) õigus taotleda isikuandmete kustutamist. Selline õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse mõnel muul õiguslikul alusel.
5) õigus piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel.
6) õigus saada oma isikuandmed, mida Sa ise oled esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus.
7) õigus taotleda andmete ülekantavust teisele teenusepakkujale.
8) õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks.
9) õigus esitada vaie isikuandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Sa leiad, et Sinu isikuandmete töötlemine riivab sinu õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.
10) õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil.
Meil on õigus keelduda Teie tutvumissoovi täitmast siis, kui:
1) Teil puudub õigus nõuda andmetega tutvumist.
2) see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi.
3) see võib takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist.
4) see võib raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses.
5) see võib ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
Küsimuste korral pöörduda info@valgekass.ee

5. Milliseid protseduure kasutame andmelekete korral?

Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu Sinu õigustele ning vabadustele, siis vormistame selle kohta õigusaktides nõutud dokumendid. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.

Kui rikkumise tulemusena tekib Sinu õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Sind. Teavituse eesmärk on võimaldada Sinul endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.