Müügitingimused

1. Üldsätted
1.1.Käesolevad tüüptingimused määravad OÜ Valge Kass (edaspidi Müüja) ja Ostja vaheliste õigussuhete põhialused ning üldised tingimused Müüja ja Ostja (edaspidi ühiselt Pooled) vaheliste tehingute tegemisel. Tüüptingimused kehtivad kõigi poolte vahel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Peale tüüptingimuste reguleerivad poolte vahelisi õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad ning tellimuse ja/või lepingu olemasolu korral ka tellimuses või lepingus kokku lepitud tingimused (eritingimused).
1.3.Tüüptingimustega saab tutvuda müüja esindussalongis või müüja koduleheküljel internetis (www.valgekass.ee).
1.4. Kui tüüptingimused on tellimuse või lepinguga vastuolus, kehtib tellimuses või lepingus kokkulepitu. Osas, milles leping või tellimus õigussuhet ei reguleeri kehtivad tüüptingimused ja Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.5. Iga tüüptingimuste punkti tõlgendatakse koos tüüptingimuste teiste punktidega, lähtudes tüüptingimuste mõttest ja eesmärgist.
2. Mõisted
2.1. Müüja on OÜ Valge Kass, Võru 30a Tartu 51010, registrikoodiga 10287959.
2.2. Ostja on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või avaldab soovi osta Müüja poolt pakutavaid tooteid ja/või teenuseid.
2.3. Toode on igasugune Müüja poolt Ostjale müüdav reklaamtoode ja/või muu toode.
2.4. Teenus on Müüja poolt Ostja soovil teostatud reklaamiteenus või muu teenus, müüdud toodete transport Ostja poolt etteantud kohta ja/või toote paigaldamine.
2.5. Hinnapakkumine on Müüja poolt Ostjale esitatud kirjalik pakkumine Toote ja/või Teenuse tingimuste kohta, millistel Müüja müüb Toote ja/või osutab Teenust Hinnapakkumise kehtivuse ajal. Hinnapakkumise osaks on käesolevad müügitingimused.
2.6. Hinnapakkumine kehtib selles märgitud tähtaja jooksul. Juhul, kui Hinnapakkumises ei ole eraldi märgitud selle kehtivuse tähtaega, kehtib see 14 (neliteist) kalendripäeva alates selle Müüja poolt Ostjale esitamisest.
2.7. Tellimuse kinnitus on Ostja ja Müüja poolt allkirjastatud (sh e-posti teel vahetatud) dokument, mida loetakse Ostja ning Müüja vaheliseks ostu-müügi lepinguks ja millega Müüja kinnitab Toote müümist või Teenuse osutamist ning Ostja müügitingimustega nõustumist.
2.8. Tellimuse täitmise tähtaeg on tähtaeg, millal Toode ja/või osutatud Teenus peab olema Ostjale kättesaadav. Tellimuse täitmise tähtaeg on sätestatud tellimuse kinnituses.
3. Hinnad
3.1. Toodetele ja/või Teenustele kehtivad hinnad on toodud Müüja poolt esitatud Hinnapakkumises.
4. Maksetingimused
4.1. Müüjal on õigus nõuda Ostjalt enne Tellimuse täitma asumist Toote ja/või Teenuse eest ettemaksu Ostjaga kokkulepitud ulatuses. Kokkuleppe mitte saavutamisel on Müüjal õigus Toodet mitte müüa või Teenust mitte osutada.
4.2. Kui Toode ja/või Teenus antakse Ostjale üle, kohustub Ostja veel tasumata Toote ja/või Teenuse hinna osa Müüjale tasuma 7 (seitsme) pangapäeva jooksul pärast Toote ja/või Teenuse üleandmist/vastuvõtmist. Tasumisele kuuluva summa kohta esitab Müüja Ostjale õigusaktides sätestatud nõuetele vastava arve.
4.3. Kõik Ostja poolt maksmisele kuuluvad summad loetakse Müüjale nõuetekohaselt tasutuks, kui vastav summa on laekunud Müüja arvelduskontole või on makstud sularahas Müüja kassasse.
4.4. Müüjal on õigus nõuda Ostjalt viivist 0,02% (null koma null kaks protsenti) õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
5. Toote ja/või teenuse tellimine
5.1. Toote ja/või Teenuse ostmiseks esitab Ostja Müüjale kirjaliku hinnapäringu (nt e-kirja teel vms). Hinnapäringus soovitud Toote ja/või Teenuse kohta esitab Müüja Ostjale kirjaliku (nt e-kirja teel vms) Hinnapakkumise.

5.2. Ostja kinnitab oma nõusolekut Hinnapakkumises esitatud tingimustega kirjalikult kinnitades ja/või allkirjastades Tellimuse kinnituse. Juhul kui Ostja poolt allkirjastab/kinnitab Hinnapakkumise Ostja volitatud esindaja, siis esitab nimetatud esindaja Müüjale oma volitust tõendava dokumendi (volikirja või muu volitust tõendava dokumendi). Volikirja õigsuse ja selle esitamise eest vastutab Ostja.

5.3. Kui Hinnapakkumisele või Ostja võimalikule kirjalikule sooviavaldusele on lisatud Ostja poolt sooviavalduse täpseks täitmiseks vajalik dokumentatsioon, kuuluvad nimetatud dokumendid lahutamatute osadena Tellimuse juurde. Nimetatud dokumentide õigsuse ja Müüjale avaldamise eest vastutab Ostja.

5.4. Ostjal on kohustus esitada Müüjale tellimuse täitmiseks kogu tema käsutuses olev tehniline teave ja vajadusel koguda täiendavat teavet osas, milles Müüja ning Ostja pole kokku leppinud, et see oleks Müüja kohustus.

5.5. Ostja vastutab tellimuse täitmiseks vajalike tehniliste tingimuste vastavuse, ehituslubade vms olemasolu eest ja nendest tulenevate nõuete Müüjast informeerimise eest.

6. Tellimuse täitmine
6.1. Müüja asub tellimust täitma pärast ettemaksunõude tähtaegset tasumist.
6.2. Tellimuse täitmise tähtaeg on sätestatud Tellimuse kinnituses.
6.3. Kui Ostja ei ole taganud Teenuse osutamiseks vajalikke tingimusi vastavalt Tüüptingimuste punktile 7.3 või on jätnud täitmata muud Tellimusest tulenevad kohustused loetakse seda lepingu rikkumiseks ja Müüjal on õigus lepingust osaliselt taganeda või muuta ühepoolselt Tellimuse täitmise tähtaega. Uuest Tellimuse täitmise tähtajast teatab Müüja viivitamatult Ostjale pärast seda, kui Ostja on täitnud omapoolsed Tellimusest tulenevad kohustused.
6.4. Kui Ostja ei nõustu punkti 4.3 ja/või 6.3 alusel muudetud Tellimuse täitmise tähtajaga, on tal õigus 3 (kolme) tööpäeva jooksul Müüjat sellest teavitada. Kui Ostja ei teavita Müüjat oma mittenõustumisest eelnimetatud tähtaja jooksul, loetakse ta, et Tellija on Tellimuse täitmise uue tähtaja aktsepteerinud.
6.5. Kui Müüja taganeb Tellimusest vastavalt Tüüptingimuste punktile 6.3, kohustub Ostja hüvitama Müüjale kõik Tellimusest taganemise tõttu tekkinud kahjud ja kulud.
7. Toote ja/või teenuse üleandmine
7.1. Toote üleandmise/vastuvõtmise all mõeldakse Toote Ostja käsutusse andmist Müüja laos, või muus Ostja poolt määratud kohas sõltuvalt Tellimuses kokku lepitud tingimustest üleandmise-vastuvõtmise akti või muu asjakohase dokumendi alusel.
7.2. Toode antakse Ostjale või Ostja esindajale üle Tellimuse alusel.
7.3. Kui Pooled on kokku leppinud ka Toote paigalduses Müüja poolt, kohustub Ostja tagama sobivate tingimuste loomise Toote vastuvõtuks ja paigalduseks (sh ruumide täielik ehituslik valmisolek, piisav ruumitemperatuur, kuivad ruumid, vaba ja ohutu juurdepääs, võimalus kasutada elektrivoolu ja valgustust).
7.4. Teenuse üleandmise kohta vormistavad Müüja ja Ostja üleandmis-vastuvõtmisakti. Üleandmis-vastuvõtmisakt vormistatakse kohe pärast Teenuse osutamist ning selle allakirjutamisest alates loetakse Teenus Ostja poolt vastuvõetuks. Kui Ostja ei ole Müüjat sellest eelnevalt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist teavitanud, siis on Müüjal õigus eeldada, et Ostja iga töötaja on volitatud Teenust või Toodet vastu võtma.
7.5. Kui Müüja ei ole Toodet Ostjale kättesaadavaks teinud hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Tellimuse täitmise tähtpäevast või poolte poolt kokkulepitud muu tähtaja jooksul ja Ostja on täitnud kõik omapoolsed kohustused, on Ostjal õigus Tellimusest taganeda. Tellimusest taganemise kohta peab Ostja esitama Müüjale vastavasisulise kirjaliku avalduse. Ostjal on nimetatud põhjusel Tellimusest taganemise korral õigus nõuda Müüjalt tasutud ettemaksu tagastamist.
7.6. Ostja on kohustatud Toote vastu võtma ja Müüja laost välja viima hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul Tellimuse täitmise tähtpäevast arvates. Kui Ostja ei ole Toodet nimetatud perioodi jooksul Müüja laost välja viinud on Müüjal õigus nõuda leppetrahvi 10 (kümme) eurot oma laokulude katteks iga viivitatud päeva eest kuni Toote Ostjale üleandmiseni. Sellisel juhul antakse Toode Ostjale üle alles pärast leppetrahvi tasumist.
7.7. Kui Ostja ei ole Toodet vastu võtnud punktis 7.6 sätestatud tähtaja jooksul, kuid tal on selleks mõjuvad põhjused võib Müüja anda Ostjale täiendava tähtaja. Konkreetse tähtaja kooskõlastavad Pooled iga juhtumi korral eraldi. Müüja teatab Ostjale Toote vastuvõtmiseks täiendava tähtaja andmisest kirjalikult. Kui Ostja ei võta Toodet vastu ka Müüja poolt antud täiendava tähtaja jooksul, on Müüjal õigus Tellimusest taganeda.
7.8. Kui Müüja taganeb Tellimusest punktis 7.7 sätestatud alustel, on Ostja kohustatud tasuma Müüjale leppetrahvi 30% (kolmekümne protsendi) ulatuses Tellimuse hinnast ning see kuulub mahaarvamisele Ostja poolt Müüjale tasutud ettemaksust. Juhul kui tegemist on Ostja soovil tellimuse alusel eritellimusena valmistatud Tootega, kuulub hüvitamisele 100% eritellimusena valmistatud Toote hinnast. Eritellimuseks loetakse kõiki Tooteid, mis on valmistatud Ostja jooniste järgi või mis on Ostja sümbolite kujuline või millel on Ostja sümbolid.
8. Riskide ülekandumine
8.1. Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Toote üleandmise hetkel. Kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud ka Toote paigalduses Müüja poolt, läheb Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle Teenuse üleandmise hetkest. Juhul kui Toote paigaldus ei toimu Toote tarnimisega samal päeval, on Ostja kohustatud tagama Ostjaga Tellimuses kokkulepitud kohta tarnitud Toote säilimise originaalpakendis kuni paigalduseni. Sellisel juhul kannab juhusliku hävimise riisikot Ostja.
8.2. Kui Toodet transpordib Ostja või tema poolt selleks volitatud kolmas isik, läheb Toote juhusliku hävimise riisiko üle Ostjale või tema poolt selleks volitatud kolmandale isikule Toote transportimiseks üleandmise hetkest.
9. Pretensiooni esitamise kord
9.1 Müüja vastutab Ostjale müüdud Toote ja/või Teenuse lepingutingimustele mittevastavuste eest, mille mittevastavuse on põhjustatud Müüja poolt, mis ilmnevad kuni 12 kuu jooksul juriidilisele ja 24 kuu jooksul füüsilisele isikule, alates kauba üleandmisest Ostjale.
9.2 Müüja ei vastuta Toolte tekkinud kahjude eest, kui Toodet ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, ei ole hooldatud vastavalt Toote käsitsemisjuhendile, toode on remonditud ostja või kolmandate isikute poolt või tootele on lisatud algselt mitte ettenähtud detaile.
9.3 Müüja ei vastuta Toote loomulikule kulumise eest, samuti toote konstruktsiooni ja/või koostematerjalide loomulikust tekstuurist tulenevatele värvitooni erinevuste eest, kuna tegemist on toodete või tootedetailidega, mille toonides võib aja jooksul tekkida muutusi, mis on põhiliselt tingitud valguse, temperatuuri vms pleekivast mõjust. Samuti Müüja ei vastuta Ostja poolt tellitud kergesti purunevad materjalide eest (klaas, tehismaterjalid jne). Müüja ei vastuta valgusallikate (elektripirnid jms) purunemise eest.
9.4 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmemisel peab Ostja sellest Müüjat teavitama viivitamatult pärast seda, kui ta toote defektist teada sai, esitades pretensiooni kirjalikult. Pretensioon tuleb edastada Müüja e-posti aadressil: info@valgekass.ee. Muule e-posti aadressile saadetud pretentsioone ei loeta Müüja poolt kättesaaduks.
9.5 Pretensioonis tuleb ära märkida: Ostja nimi ja kontaktandmed; Pretensiooni esitamise kuupäev; Toote või Teenuse puuduse kirjeldus ja avastamise aeg; Müüjale esitatav nõue; Toote ostu tõendav dokument või selle koopia. Müüja vastab pretensioonile kirjalikult 14 päeva jooksul pärast Ostjapoolse pretensiooni kättesaamist.
9.6 Ostja ja Müüja vahelised vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui Ostja ei ole nõus Müüja poolt pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, ta võib esitada avalduse vaidluse lahendamiseks Tartu Maakohtule.
10. Intellektuaalse omandi kaitse
10.1.Ostjale üle antud autoriõigustega kaitstav teos (nt graafilised kujundused, joonised, visandid, plaanid jne.) on ja jääb Müüja intellektuaalseks omandiks. Kui tellimuses ei ole sätestatud teisiti ei võõranda Müüja Ostjale üleantava töö tulemusel valminud autoriõigustega kaistava teose varalisi ega isiklike õiguseid. Neid ei ole lubatud reprodutseerida või anda kasutamiseks kolmandatele isikutele. Intellektuaalomandi nõuete rikkumise eest on Müüjal õigus nõuda leppetrahvi 3000 eurot iga rikkumise kohta.